1. Yleistä

Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Alma Media Suomi Oyj:n (”Palveluntarjoaja”) tarjoaman Nettimökki.com-palvelun (”Palvelu”) ja käyttöön rekisteröityneen käyttäjän (”Käyttäjä”) välillä. Käyttäjät voivat julkaista, tarjota, etsiä ja varata vuokrakohteita.  Käyttäjät, jotka julkaisevat ja tarjoavat vuokrakohteita, ovat vuokralleantajia (”Vuokralleantaja”) ja Käyttäjät, jotka etsivät, varaavat tai käyttävät vuokrakohteita ovat vuokralleottajia (”Vuokralleottaja”).

Palvelu välittää lomamökkien ja lomahuoneistojen vuokrapalveluja ja saattaa Vuokralleantajat ja Vuokralleottajat yhteen. Palvelu toimii tiedon välittäjänä Vuokralleantajien ja Vuokralleottajien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta. Palveluntarjoaja ei ole vuokraustapahtuman osapuoli eikä omista, hallitse, tarjoa tai vastaa Palvelussa olevista ilmoituksista.

Palvelun käyttöön sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehtoja (”Markkinapaikkaehdot”), Vuokralleantajaa koskevia lisäehtoja (”Lisäehdot”) ja Alma-tunnuksen käyttöehtoja. Käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot itseään oikeudellisesti sitovaksi.

2. Ehtojen soveltaminen ja voimaantulo

Nämä Ehdot astuvat voimaan Käyttäjän rekisteröityessä Palvelun Käyttäjäksi ja Ehtoja sovelletaan niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Palvelua tai Käyttäjään kohdistuu vahvistettuun varaukseen kohdistuvia velvoitteita.

Käyttäjä voi tehdä sopimuksia Palvelussa toisen Käyttäjän kanssa sekä jättää ilmoituksia ja vastata ilmoituksiin Palvelussa. Näitä Ehtoja täydentävät Vuokralleantajan Vuokralleottajalle asettamat tarkentavat erityisehdot. Vuokralleantaja ei saa asettaa sellaisia tarkentavia erityisehtoja, jotka ovat ristiriidassa Markkinapaikkaehtojen, näiden Ehtojen, Vuokralleantajaa koskevien lisäehtojen tai lainsäädännön kanssa.

3. Palvelun sisältö

Palveluntarjoaja pyrkii kohtuullisin toimin tarjoamaan Palvelun käytön 24 tuntia vuorokaudessa ja 365 päivää vuodessa. Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä.

Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia muun muassa huollon, suuren käyttäjämäärän, teknisen häiriön tai muun syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii informoimaan Käyttäjää käyttökatkoista etukäteen, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisten käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai Palvelun keskeytyksistä eikä niihin liittyvistä vahingoista. Palveluntarjoaja voi keskeyttää Palvelun toiminnan ilman ennakkoilmoitusta, jos keskeytys aiheutuu tietoturvauhasta, muutetusta säädöksestä, viranomaisen määräyksestä tai muusta perustellusta syystä.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja pyrkii rajoittamaan keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Palveluntarjoaja Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Palveluntarjoajaa, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palveluntarjoaja on ilmoittanut Käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten aiheuttamista vahingoista Käyttäjälle tai kolmansille.

Palveluntarjoaja toimii tiedon välittäjänä Käyttäjien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta.

Palvelun asiakaspalvelu sisältää alla mainitut palvelut:

a) Palvelun toimintavirheiden selvittäminen ja korjaaminen;
b) Palvelun käytön puhelinneuvonta Käyttäjille Palveluntarjoajan ilmoittamana palveluaikana;
c) Palveluntarjoaja pyrkii jatkokehittämään Palvelua siten, että se täyttää lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten kiinteistönvälitystoiminnalle asettamat edellytykset.

Palveluntarjoaja vastuulla on korjaustoimenpiteiden aloittaminen kohtuullisessa ajassa siitä, kun:

a) Palveluntarjoaja havaitsi virheen tai häiriön; tai
b) virhettä tai häiriötä koskeva ilmoitus saapui Käyttäjältä Palveluntarjoaja.

Palveluntarjoaja tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa ja poistaa osia tai toiminnallisuuksia Palvelusta sekä lisätä niitä, taikka lopettaa Palvelun tarjoaminen ja ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun maksuttomia osia maksullisiksi tai toisin päin. Mikäli muutokset vaikuttavat olennaisesti Palvelun sisältöön, Palveluntarjoaja pyrkii informoimaan Käyttäjää niistä etukäteen.

4. Palvelun käyttäminen

4.1. Kirjautuminen Palveluun

Käyttäjä voi selata Palvelua rekisteröitymättä. Jotta Käyttäjä voi vuokrata nettimaksullisia vuokrakohteita ja/tai jättää vuokrailmoituksen, tulee tämän rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Käyttäjä rekisteröityy Palveluun Alma-tunnuksella. Käyttäjän tulee olla vähintään 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen tehdäkseen sitovia oikeustoimia Palvelussa. Käyttäjä voi olla myös elinkeinoharjoittaja, jolloin Käyttäjä kirjautuu Palveluun henkilökohtaisella Alma-tunnuksellaan.

Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua Ehtojen mukaisesti.

4.2. Yleistä Palvelusta

Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä voi valita, haluaako hän rekisteröityä myös Vuokralleantajaksi. Tällöin sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Lisäehtoja.

Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja voivat olla yksityisiä henkilöitä ja elinkeinoharjoittajia. Vuokralleantajan oikeusmuoto ilmoitetaan ilmoituksessa.

Ilmoituksen varauskalenteri kertoo, milloin vuokrakohde on mahdollista varata. Palvelussa voi myös olla ilmoituksia, joissa ei ole varauskalenteria.

Palvelussa on mahdollista varata nettimaksullisia vuokrakohteita (”Nettimaksullinen vuokrakohde”), jolloin maksaminen tapahtuu Palvelussa. Palvelussa on tarjolla myös ei-nettimaksullisia (”EI-nettimaksullinen vuokrakohde”), jolloin vuokrakohteen varaaminen ja maksaminen tapahtuu Palvelun ulkopuolella.

Tiedustelut sekä tarjous- ja varauspyynnöt Nettimaksullisista vuokrakohteista lähetetään Palvelun kautta. Käyttäjät voivat lähettää toisilleen viestejä Palvelun kautta. Palvelussa voi myös olla Ei-nettimaksullisia ilmoituksia, joissa ilmoittajan yhteystiedot ovat näkyvillä. Näihin Vuokralleantajiin on mahdollista olla myös suoraan yhteydessä Palvelun ulkopuolella.

4.3. Nettimaksullisen vuokrakohteen varaaminen

Vuokralleottajan tekemästä Nettimaksullisen vuokrakohteen varauspyynnöstä tulee ilmoitus Vuokralleantajan sähköpostiin sekä Palveluun. Vuokralleantaja voi joko hyväksyä tai hylätä varauspyynnön. Mikäli Vuokralleantaja hylkää varauspyynnön tai ei vastaa siihen 24 tunnin kuluessa sen saapumisesta, varauspyyntö raukeaa. Vuokralleantajan vahvistaessa varauspyyntö, Vuokralleottajan tulee maksaa varaus näiden ehtojen kohdan 4.4 mukaisesti.

Vuokralleottaja voi myös tehdä pikavarauksen sellaiseen Nettimaksulliseen vuokrakohteeseen, jossa kyseinen toiminto on valittavissa. Pikavaraus ei edellytä Vuokralleantajalta erillistä vahvistamista, vaan pikavaraus maksetaan ja vahvistetaan välittömästi.

4.4. Nettimaksullisen vuokrakohteen maksut

Kun Vuokralleantaja hyväksyy Nettimaksullisen varauspyynnön, tulee Vuokralleottajan maksaa vuokra joko kokonaisuudessaan tai, kahdessa erässä maksettaessa, ensimmäinen erä. Vuokralleottajan maksettua vuokra kokonaisuudessaan tai vuokran erä, vahvistuu varaus ja sekä Vuokralleottaja että Vuokralleantaja saavat varausvahvistuksen sähköpostiin ja vuokrausopimus varauksesta muodostuu Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välille.

Tietyissä tilanteissa Vuokralleottaja voi halutessaan maksaa vuokran useammassa kuin yhdessä erässä. Useammassa erässä maksettaessa veloitetaan palvelumaksu ja tietyn määräinen prosenttiosuus vuokrasta. Ensimmäisen erän jälkeisten erien viimeinen maksupäivä riippuu varauksen peruutusehdosta. Jos Vuokralleottaja ei maksa jälkimmäisiä eriä määräaikaan mennessä, katsotaan varaus Vuokralleottajan perumaksi. Maksettu vuokra tai vuokran erä palautetaan Vuokralleottajalle. Palvelumaksua ei palauteta. Tarkemmat tiedot erissä maksamisesta, sen edellytyksistä ja siihen soveltuvista maksuista ilmenevät Nettimökki.comin hinnastosta.

Vuokralleottaja maksaa Vuokralleantajan määrittelemän vuokrahinnan, Vuokralleantajan mahdollisesti määrittelemän vakuusmaksun sekä Palveluntarjoajan palvelumaksun.

Vuokrakohteet varataan Palvelun kautta ja maksetaan Palvelussa olevan maksujenvälittäjän kautta, ellei muuta sovita. Maksujenvälitykseen sovelletaan kulloisenkin maksujenvälittäjänä toimivan palveluntarjoajan ehtoja.

Kaikki Palvelun kautta hoidetut maksut talletetaan maksujenvälittäjän asiakasvaratilille, kunnes se vapautetaan tilitettäväksi Vuokralleantajalle. Vuokralleantaja saa suoritetun maksun siis vasta kun vuokraustapahtuma on alkanut.

Käyttäjä hyväksyy, että kaikkia niitä maksuja, joita Palveluntarjoaja vastaanottaa tältä, pidetään samanlaisina kuin ne olisi suoritettu Käyttäjältä suoraan toiselle.

Käyttäjille osoitetut suoritukset tilitetään kullekin tilitysosapuolelle Palveluntarjoajan ilmoittamien tietojen perusteella. Palveluntarjoajan vastuulla on ilmoittaa maksujenvälittäjälle vuokrausta koskevat tiedot.

Vuokralleottaja voi maksaa vuokrakohteen minkä tahansa suomalaisen pankin verkkomaksupainikkeen kautta omilla pankkitunnuksillaan. Korttimaksamisesta Palvelussa huolehtii maksujenvälittäjä yhteistyössä muiden viranomaisten hyväksymien luvanvaraisten toimijoiden kanssa. Maksutapahtuman aikana maksukorttitietoja käsitellään aina suojatussa verkkoyhteydessä. Korttinumeroita ei tallenneta Palveluntarjoajan tai maksujenvälittäjän tietojärjestelmiin, vaan ne käsitellään teknisen palveluntuottajan toimesta.

Ongelmatilanteissa Vuokralleottajalla on yksi vuorokausi (24 tuntia) vuokra-ajan alkamisen jälkeen aikaa ilmoittaa mahdollisesta ongelmasta Palvelun kautta ja vaatia palautuksia. Tämän ajan jälkeen palautuksia ei Palvelun kautta enää voi vaatia, vaan asian hoito siirtyy Vuokralleottajan ja Vuokralleantajan keskenään hoidettavaksi.

Mikäli Vuokralleottaja on maksanut vakuusmaksun, vapautetaan se automaattisesti vuorokauden (24 tuntia) vuokra-ajan päättymisen jälkeen tilitettäväksi, ellei Vuokralleantaja ole esittänyt korvausvaatimuksia. Maksun palautuminen vuokralleottajan tilille kestää maksutavasta riippuen joitain pankkipäiviä.

4.5. Maksujen käsittely mahdollisissa selvitystä vaativissa tilanteissa

Nettimaksullinen vuokrakohde

Mikäli Vuokralleottaja haluaa tehdä ilmoituksen Nettimaksulliseen vuokrakohteeseen tai vuokraustapahtumaan liittyen (esim. vuokrakohde rikkoutuu vuokra-ajan alkamisen jälkeen ja ennen vuokra-ajan päättymistä Vuokralleottajasta riippumattomasta syystä tai Vuokralleottaja ei itsestään riippumattomasta syystä pysty vuokrakohdetta käyttämään sovitun mukaisesti), Vuokralleottajan on ilmoitettava siitä Palvelun kautta viimeistään 24 tuntia vuokra-ajan alkamisesta. Vuokralleottajan ilmoituksesta alkaa 30 päivän neuvotteluaika, jonka kuluessa Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja pyrkivät neuvottelemaan ratkaisun. Mikäli sopua ei synny 30 päivän kuluessa, osapuolten tulee jatkaa riidan selvittelyä asiassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Riitatilanteen jatkuessa yli 30 päivää, Palveluntarjoajalla on oikeus, muttei velvollisuutta päättää, palautetaanko tai pidätetäänkö maksettuja vuokra- ja vakuusmaksuja Käyttäjiltä. Palveluntarjoaja ei vastaa Vuokralleottajan ja Vuokralleantajan riidanratkaisusta eikä Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta osallistua osapuolten riidan ratkaisuun tai kustannuksiin.

Muissa tilanteissa, Vuokralleottajan suorittama vakuusmaksu palautuu Vuokralleottajalle, kun vuokrakohde on palautettu samassa kunnossa kuin se luovutushetkellä oli ja vuokraustapahtuma on päättynyt.

Ei-nettimaksullinen vuokrakohde

Vuokralleantaja määrittelee itse vuokrakohteeseensa liittyvät vuokrausehdot. Palveluntarjoaja ei ota kantaa Ei-nettimaksullisten ilmoitusten ehtoihin, vaan kaikki varaamiseen, vuokraustapahtumaan, maksamiseen ja peruuttamiseen liittyvät ehdot ovat Vuokralleantajan määrittelemiä.

4.6. Peruuttaminen

Nettimaksullinen vuokrakohde

Vuokralleottaja voi peruuttaa Nettimaksullisen vuokrakohteen vahvistetun varauksen.

Palveluntarjoaja tarjoaa kolme erilaista peruutusehtoa, joista Vuokralleantaja on valinnut vuokrakohteelle sopivan.

Peruutusehdot:

1. Joustava

Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan maksettu vuokra Palveluntarjoajan palvelumaksua lukuunottamatta.

2. Keskiverto

Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 7 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan maksettu vuokra Palveluntarjoajan palvelumaksua lukuunottamatta. Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan 50 % maksetusta vuokrasta, joka ei sisällä Palveluntarjoajan palvelumaksua. Palvelumaksua ei palauteta. Tämän jälkeen perutuista varauksista ei palauteta vuokraa lainkaan.

3. Tiukka

Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 30 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan maksettu vuokra Palveluntarjoajan palvelumaksua lukuun ottamatta. Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 7 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan 50 % maksetusta vuokrasta, joka ei sisällä Palveluntarjoajan palvelumaksua. Palvelumaksua ei palauteta. Tämän jälkeen perutuista varauksista ei palauteta vuokraa lainkaan.

Mikäli jompikumpi osapuoli peruuttaa vahvistetun varauksen, vuokraehtojen mukaiset mahdolliset palautukset hyvitetään Vuokralleottajan käyttämän maksutavan mukaisesti. Pankin verkkomaksupainikkeella tehdyt maksut palautetaan Vuokralleottajan pankkitilille ja maksukortilla tehdyt maksut palautetaan Vuokralleottajan maksukortille.

Ei-nettimaksullinen vuokrakohde

Vahvistetun varauksen peruuttaminen tapahtuu ilmoituksessa määriteltyjen peruutusehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei ota kantaa ei-nettimaksullisten ilmoitusten ehtoihin, vaan kaikki peruuttamiseen liittyvät ehdot ovat Vuokralleantajan määrittelemiä.

5. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu antamaan Palveluun totuudenmukaiset, tarkat ja riittävän laajat tiedot. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen yhteystietonsa ovat ajan tasalla ja oikeat. Käyttäjä sitoutuu päivittämään Palveluun ilmoittamiaan tietoja koskevat muutokset viipymättä.

Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet Palveluun tallentamaansa tietoon ja materiaaliin. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallentamansa tiedon tai materiaalin aiheuttamista kustannuksista, vahingoista ja riitaisuuksista siltä osin, kun nämä kohdistuvat Palveluntarjoajaan.

Käyttäjä on vastuussa viranomaisille suoritettavista omaan vuokraustoimintaansa liittyvistä tiedonannoista, kuten myös veroista ja veroluonteisista maksuista sekä muista maksuista, joita edellytetään kulloinkin voimassa olevassa ja asiaan soveltuvassa lainsäädännössä.

Vuokralleottajana Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat mahdollisuudet ja oikeudet vuokrata valitsemansa vuokrakohde. Vuokralleottajana toimivan Käyttäjän tulee huolehtia ja kohdella vuokrakohdetta kuin se olisi hänen omansa.

Vuokralleottajana Käyttäjä huolehtii ja vastaa vuokrakohteesta vuokra-ajan ajan. Vuokralleottajana Käyttäjän on aina noudatettava Vuokralleantajan ohjeistuksia vuokrakohteen käytön ja palautuksen osalta.

Palvelussa saattaa olla linkkejä myös muille verkkosivustoille. Käyttäjä vierailee kolmansien osapuolten verkkosivustoilla omalla vastuulla.

6. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Vuokrakohteeseen liittyvä vuokraussopimus syntyy ainoastaan Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välille. Palveluntarjoaja ei ole vuokraussopimuksen osapuoli.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien tekemistä maksusuorituksista tai tekemisistä Palvelussa tai muuten. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka tapahtuvat vuokra-aikana vuokrakohteessa. Palveluntarjoaja ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun, sen käyttämiseen tai sen välityksellä saatavilla olevaan tietoon tai ilmoituksiin.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän toiselle Käyttäjälle mahdollisesti suorittamatta jättämistä maksuista, Käyttäjien välisistä sopimuksista tai niiden sisällöistä, Käyttäjän verotuksesta tai vuokrakohteiden vakuutuksista. Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikista näiden Ehtojen ja Lisäehtojen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa näytettävien ilmoitusten sisällöstä tai niiden oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa esimerkiksi käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjän Palvelussa ilmoittamista tiedoista tai niiden oikeellisuudesta ja laillisuudesta tai siitä, onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tarjoamaan tai ottamaan vuokrakohdetta vuokralle.

Palvelussa voi myös olla näkyvissä ilmoituksia, jotka sijaitsevat ja joiden varaaminen tapahtuu toisessa palvelussa. Tällaisten ilmoitusten yhteydessä on merkintä, mistä toisesta palvelusta ilmoitus näytetään. Nämä ilmoitukset voivat näkyä Palvelun ilmoituslistauksissa, mutta kaikki niihin liittyvä toiminta tapahtuu kyseisessä palvelussa, eikä Palveluntarjoaja vastaa toisen palvelun ilmoituksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta kaikki sellainen aineisto, joka on näiden Ehtojen tai Lisäehtojen vastainen, lainvastainen tai virheellinen tai haitallinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja voi poistaa Palvelusta aineiston, jos siihen liittyy oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Palveluntarjoajan brändille sopimatonta ja epäasiallista sisältöä.

7. Immateriaalioikeudet

Palveluun liittyvät tekijän- ja muut oikeudet kuuluvat yksinomaan Palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille.

Käyttäjällä on rajoitettu, ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, peruutettavissa oleva oikeus käyttää Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti. Koko Palvelu sellaisenaan muodostaa tietokannan ja on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, muunnella, edelleenvälittää tai saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa materiaalia.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa aineistoon. Palveluntarjoajalla on oikeus, muttei velvollisuutta luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan. Käyttäjällä säilyy Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa aineistoon.

8. Vuokrakohteen arvostelut

Palveluntarjoaja julkaisee Palvelussa Käyttäjien antamia kirjallisia arvosteluita vuokrakohteista. Arvostelussa Käyttäjä voi pisteyttää vuokrakohteen eri osa-alueita, kirjoittaa yleisen vapaamuotoisen arvostelun ja lähettää yksityisen viestin Vuokralleantajalle.

Palveluntarjoaja ei rajoita sitä, kuka voi jättää arvosteluita. Kun Vuokralleottaja on yöpynyt vuokrakohteessa, Palveluntarjoaja lähettää Vuokralleottajalle sähköpostin, jossa ilmoitetaan mahdollisuudesta jättää vuokrakohteesta arvostelu. Arvostelun voi jättää myös Palvelussa ilman käyttäjätunnuksen luomista. Palveluntarjoaja ei varmista, että arvostelun jättänyt Käyttäjä on varannut vuokrakohteen Palvelun kautta.

Kun Käyttäjä lähettää arvostelun Palvelussa, Palveluntarjoaja soveltaa sisältöön automatisoitua moderointia, joka tunnistaa epäasiallisuuksia sisältävää sekä laittomaan toimintaan viittaavaa sisältöä. Mikäli Käyttäjän arvostelu hylätään, hylkäys ja sen mahdollinen syy ilmoitetaan arvostelun kirjoittaneelle Käyttäjälle kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi hylätä arvostelun vain perustellusta syystä ja Palveluntarjoaja vastaa siitä, että se julkaisee kaikki asialliset arvostelut huolimatta siitä, onko sisältö positiivinen tai negatiivinen. Palveluntarjoaja ei poista arvostelua vain siinä olevan negatiivisen palautteen perusteella. Vuokralleantaja voi poistaa saamiaan arvosteluita.

Arvostelu poistetaan Palvelussa, kun neljä (4) vuotta on kulunut arvostelun jättämisestä.

Palveluntarjoaja ei jaa arvostelun jättäneen Käyttäjän henkilötietoja tai muita yksityiskohtaisia tietoja Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä.

9. Hakutulosten lajittelu

Palveluntarjoaja tarjoaa monia vaihtoehtoja lajitella Palvelun hakutuloksia, jotta Käyttäjä voi valita itselleen mahdollisimman osuvat hakutulokset. Hakusivulla Käyttäjä voi valita, miten näytettävät hakutulokset lajitellaan. Käyttäjä voi käyttää myös erilaisia suodatinvaihtoehtoja nähdäkseen vain ne hakutulokset, jotka vastaavat Käyttäjän valitsemia asetuksia. Mikäli Käyttäjä ei valitse suodatinvaihtoehtoja tai lajitteluperustetta, hakutulokset näytetään oletuslajittelujärjestyksessä, joka järjestää tulokset muun muassa seuraavalla tavalla:

  • Hakutulokset järjestetään edullisimmasta hinnasta alkaen perustuen useisiin tekijöihin, joihin kuuluvat mm. saadut arvostelut;
  • maksettu komissio ja muut edut voivat vaikuttaa vuokrakohteen sijoittumiseen sivustolla.

10. Muut ehdot

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Palveluntarjoaja ei ole Palvelua tarjotessaan valmismatkalainsäädännössä (esim. laki matkapalveluyhdistelmistä (901/2017)) tarkoitettu matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää Palveluntarjoajaa kohtaan mitään vaatimuksia yo. lainsäädäntöön liittyen. Vuokralleantaja vastaa itse mahdolliseen matkanjärjestäjä- tai matkanvälittäjästatukseensa liittyvistä velvoitteista.

Palvelun aineistoa jaetaan joko erillisenä tiedostoina tai rajapinnan tai käyttöliittymän kautta mm. viranomaisille (esim. verottaja, Tilastokeskus), yhteistyökumppaneille, yritysasiakkaan kanssa sovitun mukaisesti muihin markkinapaikkoihin tai yritysasiakkaiden kotisivuille ja artikkeleihin. Kaupalliset tietotuotteet sisältävät Palvelusta kerättyä koontitietoa. Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa Palvelun aineiston jakamiseen vain silloin, kun kyse on luovutuksesta muille markkinapaikoille tai yritysasiakkaiden omille kotisivuille. 

Palveluntarjoaja voi pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Palveluntarjoajan omaan harkintaan perustuen, etukäteen siitä ilmoittamatta.

11. Ehtojen voimassaolo, päättyminen ja siirtäminen

Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä Ehtoja yksipuolisesti. Muutokset tulevat voimaan heti tai Palveluntarjoajan ilmoittamana muuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut Ehdot oikeudellisesti sitoviksi ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

Mikäli Käyttäjä ei enää halua käyttää Palvelua, voi Käyttäjä irtisanoutua Palvelun käytöstä ja näistä Ehdoista ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä sähköpostitse Palveluntarjoajalle.

Mikäli Käyttäjä irtisanoutuu näistä Ehdoista lopettamalla Palvelun käytön, Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän käyttäjätilin kulloinkin voimassa olevan määräajan umpeuduttua sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua.

Käyttäjä vastaa kaikista hänelle näiden Ehtojen kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka. Irtisanoutumalla Palvelusta ja näistä Ehdoista Käyttäjä ei kuitenkaan vapaudu vahvistettujen varausten hoitamisesta ja niihin liittyvistä ehdoista, vaan Käyttäjä vastaa kaikista hänelle näiden Ehtojen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista vahvistettujen varausten päättymiseen saakka.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Näillä Ehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia.

Jos Palveluntarjoaja ja Käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Mikäli Vuokralleantaja on yksityinen henkilö, kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia ei sovelleta Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan väliseen sopimukseen.

Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonta: www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta

Kuluttajariitalautakunta: www.kuluttajariita.fi, Hämeentie 3, PL 3066, 00531 HELSINKI, kril(at)oikeus.fi

Yritysasiakas voi myös saattaa riidan Palveluntarjoajan sisäiseen valitustenkäsittelymenettelyyn, jonka avulla pyritään varmistamaan, että samanlaisia tilanteita kohdellaan Alma Media -konsernissa samalla tavoin ja merkittävä osa valituksista voidaan ratkaista kahdenkeskisesti yritysasiakkaiden ja Palveluntarjoajan välillä.

VUOKRALLEANTAJAA KOSKEVAT LISÄEHDOT

1. Yleistä

Nämä lisäehdot (jäljempänä ”Lisäehdot”) määrittävät Alma Media Suomi Oyj:n tarjoaman Nettimökki.com-palvelun (”Palvelu”) käyttöä vuokrakohteiden ilmoittajien (”Vuokralleantaja”) osalta, kun Vuokralleantaja jättää Palvelun kautta kohteita vuokralle vuokraajien (”Vuokralleottaja”) vuokrattavaksi.

Nettimökki.com (”Palveluntarjoaja”) toimii tiedon välittäjänä Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta. Palveluntarjoaja ei ole vuokraustapahtuman osapuoli eikä vastaa Palvelussa olevista ilmoituksista.

Näitä Lisäehtoja täydentävät tai tarkentavat Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä Palvelussa sovitut erityisehdot. Vuokralleantaja ei saa asettaa sellaisia  erityisehtoja, jotka ovat ristiriidassa Nettimökki.comin yleisten käyttöehtojen, näiden Lisäehtojen, Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehtojen (”Markkinapaikkaehdot), muiden Palvelussa olevien ohjeiden, sääntöjen tai lainsäädännön, säännösten tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen tai ohjeistusten kanssa.

Nämä Lisäehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä Lisäehtoja yksipuolisesti. Muutokset tulevat voimaan heti tai Palveluntarjoajan ilmoittamana muuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Vuokralleantaja hyväksyy muutetut Lisäehdot oikeudellisesti sitoviksi ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

Vuokralleantaja sitoutuu näihin Lisäehtoihin rekisteröityessään Vuokralleantajaksi. Tällöin Palveluntarjoajan ja Vuokranantajan välille syntyy näiden Lisäehtojen mukainen sopimus.

2. Rekisteröityminen Vuokralleantajaksi

Vuokralleantaja käyttää Palvelua Alma-tunnuksella. Jokainen Palveluun kirjautunut käyttäjä voi rekisteröityä Vuokralleottajaksi. Vuokralleantajana voi myös vuokrata muiden kohteita Palvelusta, jolloin käyttäjä toimii Vuokralleottajana.

Vuokralleantajan tulee rekisteröityä Vuokralleantajaksi Palvelussa jättääkseen kohteita vuokralle Palvelun kautta. Vuokralleantajan tulee rekisteröitymisen yhteydessä tehdä sopimus maksupalvelun käyttöönotosta (”Maksupalvelusopimus”) maksujenvälittäjän (”Maksujenvälittäjä”) kanssa ja allekirjoittaa Maksupalvelusopimus vahvasti tunnistautuen. Mikäli Vuokralleantaja haluaa solmia Maksupalvelusopimuksen ja tunnistautua myöhemmin, onnistuu se myös esimerkiksi ilmoituksen jättämisen yhteydessä. Maksupalvelusopimus ja tunnistautuminen koskevat nettimaksullisia ilmoituksia.

Palvelun käyttäminen voi olla maksullista ja vaatia tilausta. Vuokralleantaja on velvollinen maksamaan mahdollisen tilaushinnan Palvelun tilauksen yhteydessä tai erillisen laskutuksen mukaisesti. Hinnoittelu on kuvattu tarkemmin hinnastossa.

Palvelunvälittäjällä on oikeus estää Vuokralleantajan pääsy Palveluun, mikäli Vuokralleantajan maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa Vuokralleantajalle lähetetyn laskun eräpäivästä.

3. Palvelun käyttäminen

Ilmoituksen jättäminen

Vuokralleantajaksi rekisteröitymisen jälkeen Vuokralleantaja voi luoda ilmoituksen vuokrattavasta kohteestaan täyttämällä Palvelussa vaaditut ja vuokraamisen kannalta olennaiset tiedot ilmoituslomakkeelle. Kun ilmoitus on Vuokralleantajan osalta valmis, siirtyy ilmoitus Palveluntarjoajalle julkaisua varten. Palveluntarjoajalla on oikeus korjata ilmoituksessa mahdollisesti havaittuja pieniä virheitä (esimerkiksi kirjoitusvirheitä) ilmoittamatta siitä erikseen Vuokralleantajalle.

Vuokralleantajalla on mahdollisuus lisätä ilmoitukseen vuokrakohteeseen liittyviä liitännäispalveluita, kuten esimerkiksi paljun tai veneen vuokraus. Tällainen tieto liitännäispalveluista kirjataan omaan liitännäispalveluhinnastoonsa. Liitännäispalveluita saa markkinoida vuokrakohteen lisätiedoissa ainoastaan, jos ne on lisätty myös vuokrakohteen liitännäispalveluhinnastoon.

Jos Palveluntarjoaja huomaa, että ilmoitus on puutteellinen tai siinä on jotain lainsäädännön, Markkinapaikkaehtojen, Palveluntarjoajan yleisten ehtojen, näiden Lisäehtojen tai muiden Palvelussa ilmenevien ohjeiden tai sääntöjen vastaista, on Palveluntarjoajalla oikeus olla julkaisematta ilmoitusta Palvelussa siitä erikseen ilmoittamatta. Palveluntarjoaja voi pyytää Vuokralleantajaa korjaamaan ilmoitusta, ja muokattuaan ilmoitusta Vuokralleantaja voi jättää ilmoituksensa uudelleen julkaistavaksi. Mikäli Vuokralleantaja ei tee korjausta kohtuullisen ajan puitteissa tai korjaus on toistuvasti puutteellinen, Palveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan päättää olla julkaisematta kyseistä ilmoitusta Palvelussa. Mahdollista maksettua tilaushintaa ei näissä tapauksissa makseta takaisin Vuokralleantajalle.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa sellaiset ilmoitukset Palvelusta, joiden tietoja ei ylläpidetä tai päivitetä pyynnöstä huolimatta. Mahdollista maksettua tilaushintaa ei näissä tapauksissa makseta takaisin Vuokralleantajalle.

Peruuttaminen

Vuokralleottaja voi peruuttaa vahvistetun varauksen.

Palveluntarjoaja tarjoaa kolme erilaista peruutusehtoa, joista Vuokralleantaja valitsee vuokrakohteelleen sopivan. Lisäksi Vuokralleantaja voi halutessaan määritellä peruutusmaksun.

Nettimaksullisen varauksen peruutusehdot on yksilöity Nettimökki.comin yleisissä käyttöehdoissa.

Jos Vuokralleantaja joutuu jostain syystä perumaan vahvistetun varauksen, palautetaan Vuokralleottajalle kaikki tämän maksamat kulut, mukaan lukien Palveluntarjoajan palvelumaksu. Lisäksi Vuokralleantaja joutuu maksamaan vahvistetun varauksen peruutuksesta aiheutuvan erillisen Palveluntarjoajan asettaman peruutusmaksun, jonka Palveluntarjoaja vähentää Vuokralleantajalle tulevista tilityksistä.

Ei-nettimaksullisen varauksen peruuttaminen tapahtuu ilmoituksessa määriteltyjen peruutusehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa ei-nettimaksullisten ilmoitusten ehdoista, vaan kaikki peruuttamiseen liittyvät ehdot ovat Vuokralleantajan asettamia.

4. Vuokralleantajan oikeudet ja vastuut

Vuokralleantaja sitoutuu kuvailemaan ilmoittamansa vuokrakohteen totuudenmukaisesti, tarkasti ja riittävän laajasti. Vuokralleantaja vastaa, että Palveluun antamansa tiedot ja aineisto ovat oikeat, riittävät, tarkat ja ajantasaiset. Vuokralleantaja sitoutuu päivittämään Palveluun ilmoittamiaan tietoja niin, että ne ovat paikkansapitävät ja ajantasaiset. Vuokralleantaja vastaa ilmoitustensa sisällöistä.

Vuokralleantaja vastaa vuokrakohteelleen mahdollisesti asettamiensa erityisehtojen sisällöstä, vuokrakohteen hinnoittelusta sekä liitännäispalveluiden lisäämisestä hinnastoon.

Vuokralleantaja vastaa omasta vakuutusturvasta ja sen riittävästä kattavuudesta.

Vuokralleantaja vastaa varauskalenterin ylläpidosta.

Vuokralleantaja vakuuttaa ja vastaa, että hänellä tai edustamallaan yrityksellä/yhdistyksellä on tarvittavat mahdollisuudet ja oikeudet tarjota ilmoittamansa kohde vuokralle.

Vuokralleantajan tulee lisäksi aina varmistua kohteen kelpoisuudesta ja turvallisuudesta vuokrattavaksi. Vuokralleantajan tulee tarvittaessa esittää Palveluntarjoajalle riittävä dokumentaatio siitä, että Vuokralleantaja on oikeutettu vuokraamaan kohdetta. Jos Vuokralleantaja ei ole vuokrakohteen laillinen omistaja, laillisella omistajalla on oikeus vaatia vuokrakohteen ja -ilmoituksen postamista Palvelusta.

Vuokralleantaja vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet Palveluun tallentamaansa tietoon ja materiaaliin. Vuokralleantaja vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallentamansa tiedon tai materiaalin aiheuttamista kustannuksista, vahingoista ja riitaisuuksista siltä osin, kun nämä kohdistuvat Palveluntarjoajaan.

Kaikkien Vuokralleantajan tarjoamien palvelujen ja tuotteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevat viranomaismääräykset ja noudattaa kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Palvelunvälittäjällä voi voimassa olevien viranomaismääräysten lisäksi olla muita erillisiä lisävaatimuksia Palvelun käyttöä koskien. Tällaiset mahdollisest lisävaatimukset ovat esillä Palvelussa ilmoituksen yhteydessä.

Vuokralleantajan tulee vastata Palvelun kautta saamaansa viestiin viipymättä. Varauspyyntöön tulee vastata 24 tunnin kuluessa, jottei yhteydenotto vanhene. Mikäli Palveluntarjoaja havaitsee, että Vuokralleantaja ei noudata tätä sääntöä, on Palveluntarjoajalla oikeus poistaa Vuokralleantajan ilmoitukset Palvelusta siitä etukäteen ilmoittamatta.

Vuokralleantajan on luovutettava kohde Vuokralleottajalle hyväkuntoisena ja varauksen yhteydessä sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokralleantaja on velvollinen antamaan Vuokralleottajalle riittävän opastuksen ja ohjeet vuokrakohteen käytöstä. Vuokrakohteen luovutus Vuokralleottajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokra-ajan puitteissa.

Palveluntarjoaja suosittelee Vuokralleantajaa käymään vuokrakohteeseen liittyvät ohjeet ja säännöt Vuokralleottajan kanssa läpi vuokraustapahtuman alkaessa. Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan on suositeltavaa yhdessä tarkastaa vuokrakohde huolella sekä vuokraustapahtuman alkaessa että sen päättyessä.

Vuokralleantaja voi määrittää vuokrakohteelleen vakuusmaksun, jonka Vuokralleottaja maksaa ja joka palautetaan vuokraustapahtuman jälkeen Vuokralleottajalle. Jos vuokraustapahtumassa tapahtuu jokin vuokrakohdetta vahingoittava, Vuokralleottajasta johtuva tapahtuma, voidaan vakuusmaksua käyttää mahdollisien korvausten kattamiseen.

Vuokralleantaja voi hinnoitella vuokrakohteensa vapaasti sekä muuttaa hinnoitteluaan valitsemanaan ajankohtana. Muutokset eivät kuitenkaan koske jo vahvistettuja varauksia, vaan muutokset astuvat voimaan muutosta seuraavan vuokraustapahtuman yhteydessä.

Vuokralleantajan tulee aina ilmoittaa ilmoituksessa vuokrakohteen kokonaishinta. Vuokralleantaja tiedostaa, että vuokrakohteen hinta, jonka hän asettaa vuokrakohteellensa, on aina sitova.

Vuokralleantaja on velvollinen ilmoittamaan arvonlisäverotukseen liittyvät tiedot oikein. Palveluntarjoaja huolehtii tositteiden laatimisesta Nettimaksullisten varausten osalta, mutta ei vastaa Vuokralleantajan ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Vuokralleantaja vastaa verojensa maksamisesta ja vuokraustoimintaansa koskevan verotuskäytännön selvittämisestä tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen ja mahdolliseen muun verotuksen suhteen.

Vuokralleantajalla on oikeus poistaa ilmoituksensa näkyvistä milloin tahansa. Poistamalla ilmoituksensa Vuokralleantaja ei kuitenkaan vapaudu jo vahvistetun varauksen mukaisista velvoitteistaan.

5. Maksupalveluun liittyminen

Jättääkseen ilmoituksen Palveluun Vuokralleantajan on tehtävä Maksujenvälittäjän kanssa sopimus maksupalvelun käyttöönotosta ja allekirjoitettava Maksupalvelusopimus vahvasti tunnistautuen.

Maksujenvälittäjän maksupalvelun liittymisen yhteydessä Vuokralleantajan on ilmoitettava Maksujenvälittäjän kulloinkin vaatimat yksilöinti- ja yhteystiedot sekä pankkitilinumero.

Rekisteröityjen yhdistysten tulee lisäksi ilmoittaa yhdistyksen kulloinkin ajantasaiset hallituksen jäsenten tiedot. Yhdistys takaa maksupalveluun liittyessään, että toiminnan tarkoitus ja tavoitteet ovat yhdistyksen sääntöjen mukaisia.

Vuokralleantajan on ilmoitettava viipymättä Maksujenvälittäjälle uudet yksilöinti- ja yhteystiedot sekä uusi pankkitilinumero, jos nämä muuttuvat. Vuokralleantaja hyväksyy sen, että Maksujenvälittäjä voi tarkistaa Vuokralleantajan antamat tiedot esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n, Patentti- ja rekisterihallituksen ja muista vastaavista tietokannoista. Vuokralleantajan on viipymättä Maksujenvälittäjän pyynnöstä päivitettävä antamansa yksilöinti- ja yhteystiedot, sekä täydennettävä annettuja tietoja lainsäädännön tai viranomaisohjeiden edellyttämässä laajuudessa.

Vuokralleantaja antaa Maksupalvelusopimuksella suostumuksensa siihen, että Maksujenvälittäjä voi luovuttaa kaikkia Vuokralleantajalta saatuja tietoja sekä muita Vuokralleantajasta Maksupalvelusopimuksen perusteella hankittuja tietoja tarvittaessa viranomaisille sekä rahoituslaitoksille, joita Maksujenvälittäjä kulloinkin käyttää Maksujenvälittäjän maksupalvelun yhteydessä.

Maksujenvälittäjällä on oikeus keskeyttää maksupalvelun käyttö, jos Vuokralleantajaa haetaan selvitys- tai konkurssitilaan, yrityssaneerausmenettelyyn, Vuokralleantajaa kohtaan kohdistetaan pakotteita, takavarikko-, ulosmittaus- tai muu vastaava täytäntöönpanotoimi tai Vuokralleantaja ei täytä Maksujenvälittäjän oman kulloinkin voimassa olevan riskienhallintapolitiikan mukaisia vaatimuksia. Tässä tapauksessa mahdolliset maksutoimeksiannot, joita ei ole vielä tilitetty Vuokralleantajalle, peruutetaan ja palautetaan täysimääräisinä Vuokralleottajalle. Vuokralleantajan on välittömästi ilmoitettava Maksujenvälittäjälle Vuokralleantajan mahdollisesta maksukyvyttömyydestä tai sen uhasta. Maksujenvälittäjällä on oikeus keskeyttää maksupalvelun käyttö myös silloin, kun Maksujenvälittäjällä on perusteltu syy epäillä, että Maksupalvelua käytetään lain tai Maksupalvelusopimuksen vastaiseen toimintaan tai palvelujen käyttö vaarantaa Maksujenvälittäjän tietoturvallisuuden.

6. Maksujen tilittäminen ja välityspalkkio

Kaikki Palvelun kautta hoidetut maksut talletetaan Maksujenvälittäjän asiakasvaratilille, kunnes se vapautetaan tilitettäväksi Vuokralleantajalle. Vuokralleantaja saa suoritetun maksun vasta kun vuokraustapahtuma on alkanut. Vuokraustapahtumasta syntyneet tulot siirretään tilitettäväksi Vuokralleantajalle 24 tunnin kuluttua vuokra-ajan alkamisen jälkeen. Jos vuokraukseen liittyy Vuokralleottajan maksama vakuusmaksu, siirretään vuokratulo tilitettäväksi Vuokralleantajalle 24 tunnin kuluttua vuokra-ajan päättymisestä.

Palveluntarjoaja veloittaa välityspalkkion Vuokralleantajalle maksettavasta vuokrasta. Palvelussa voi olla myös kategoriakohtaisia välityspalkkioita. Palkkion suuruus näkyy aina Palvelussa. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa välityspalkkion määrää.

Mikäli Vuokralleantajalla on Palvelussa suoritettavia maksuja, peritään ne seuraavan tilityksen yhteydessä.

7. Maksujen käsittely mahdollisissa selvitystä vaativissa tilanteissa

Mikäli Vuokralleantajalla on vaatimus vuokraustapahtumaan liittyen, tulee hänen ilmoittaa siitä Palvelussa viimeistään 24 tuntia vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Vuokralleantajan ilmoituksesta alkaa 30 päivän neuvotteluaika, jonka kuluessa Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja pyrkivät neuvottelemaan ratkaisun. Mikäli sopua ei synny 30 päivän kuluessa, osapuolten tulee jatkaa riidan selvittelyä asiassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Palveluntarjoaja ei vastaa Vuokralleottajan ja Vuokralleantajan riidanratkaisusta eikä Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta osallistua osapuolten riidan ratkaisuun tai siihen liittyviin kustannuksiin.

Riitatilanteen jatkuessa yli 30 päivää, Palveluntarjoajalla on oikeus, muttei velvollisuutta päättää, palautetaanko tai pidätetäänkö maksettuja vuokra- ja vakuusmaksuja Vuokralleottajalta.

Muissa tilanteissa Vuokralleottajan suorittama mahdollinen vakuusmaksu palautuu Vuokralleottajalle, kun kohde on palautettu samassa kunnossa kuin se luovutushetkellä oli ja vuokraustapahtuma on päättynyt.

Vuokralleantaja määrittelee itse vuokrakohteeseensa liittyvät vuokrausehdot ei-nettimaksullisessa vuokrakohteessa. Palvelunvälittäjä ei ota kantaa ei-nettimaksullisten ilmoitusten ehtoihin, vaan kaikki varaamiseen, vuokraustapahtumaan, maksamiseen ja peruuttamiseen liittyvät ehdot ovat Vuokralleantajan määrittelemiä.

8. Irtisanominen

Vuokralleantajan sopimus Palvelun käytöstä on voimassa toistaiseksi, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus Palvelun käytöstä voidaan irtisanoa Markkinapaikkaehtojen säännösten mukaisesti. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti Palveluntarjoajalle tai Palvelussa.

Irtisanoutumalla Palvelusta tai poistamalla vuokrakohteen ilmoituksen, Vuokralleantaja ei vapaudu vahvistettujen varausten hoitamisesta ja niihin liittyvistä ehdoista. Vuokralleantaja vastaa kaikista hänelle näiden Lisäehtojen ja Palveluntarjoajan yleisten ehtojen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista vahvistettujen varausten päättymiseen saakka.