Yleiset myyntiehdot

Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Nettix Oy:n (Nettix) tuotteita ja palveluja koskeviin sopimuksiin mainostajan (Mainostaja) kanssa. Ellei muuta ole sovittu, Mainostaja sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä myyntiehtoja, jäljempänä mainittuja muita sovellettavia ehtoja sekä mahdollisia osapuolten sopimia erityisehtoja.

Nettixistä ja Mainostajasta käytetään yhdessä nimitystä Osapuolet.

1 MÄÄRITELMÄT

Näissä Ehdoissa käytetään seuraavia määritelmiä:

 • Palvelun tarjoaja Nettix Oy tarjoaa alustan myyjille, ostajille ja Mainostajille, eikä näin ole itse kaupan osapuoli. Nettix on osa Alma Median mainosverkostoa.
 • Käyttäjä, ostaja, myyjä tai vuokralleantaja tai -ottaja, ja Mainostajan asiakas
 • Mainostaja on Kampanjan tilannut ja/tai Palvelua käyttävä organisaatio tai maksullista palvelua käyttävä yksityishenkilö.
 • Palvelu on yksi tai useampi Nettixin tarjoama palvelu tai palvelun osa. Palvelun käyttö perustuu tilaukseen tai erilliseen sopimukseen. Nettixin palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi a) kohderyhmille suunnattuja mediatuotteita kuten ilmoitusten listausnäkyvyys, ilmoitusten listausnäkyvyyksiin liittyvät korostuspalvelut, tiedonsiirtopalvelut, verkkosivut, sovellukset, uutiskirjeet sekä lehdet, tai b) mediamyynnin palveluita edellä mainituissa kanavissa.
 • Kampanja on Mainostajan ostama ja tilaama tuote kuten medianäkyvyys tai ilmoitusten listausnäkyvyys tai sen lisäpalvelu Nettixin Palveluissa. Kampanjan tarkoitus on edistää asiakkaan liiketoimintaa, olipa se myyntiä, ostamista tai vuokraamista.
 • Tilaus Mainostajan tilaus voi olla a) toistaiseksi voimassaoleva kuten listausilmoittelu tai tiedosiirtotuotteiden tilaus, b) määräaikainen kuten mediamyyntituotteiden tilaus tai c) kertaluonteinen kuten ilmoituksen lisänäkyvyyden tilaus.
 • Sopimus Mainostajan ja Nettixin välille syntyy sopimus, kun Mainostaja hyväksyy Nettixin tarjouksen Kampanjasta ja vahvistaa Tilauksen.
 • Hinnasto on Nettixin kulloinkin voimassaoleva hinnasto Kampanjoille.
 • Aineisto on palvelussa missä tahansa muodossa oleva aineisto, kuten ilmoitus, artikkeli, kuva, mainos, esite, video tms. Aineisto voi olla Palvelun tarjoajan, Mainostajan tai kolmannen tahon tuottamaa.

2 NETTIXIN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Nettixillä on oikeus käyttää myyntiedustajia tai alihankkijoita, jotka toimivat Nettixin lukuun. Sopimussuhde syntyy näissäkin tapauksissa Mainostajan ja Nettixin välille.

Nettix vastaa siitä, että Palvelu toimitetaan Mainostajalle Sopimuksen mukaisesti. Nettix tuottaa Palvelua lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina päivinä. Nettix tuottaa Palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla ja voi muuttaa Palvelun sisältöä. Nettix vastaa Palvelun varmuuskopioista ja niiden säilyttämisestä. Nettixillä on oikeus käyttää Palvelun toimittamisessa myös ulkopuolisia palveluntuottajia.

Nettixin muut oikeudet ja velvollisuudet kuvataan näissä Myyntiehdoissa kunkin asian yhteydessä.

2.1 Nettixin oikeus muuttaa Palvelujaan

Nettixillä on oikeus tehdä muutoksia, jotka (a) kohdistuvat Palvelun tuotantoympäristöön, (b) ovat tarpeen Palveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan torjumiseksi taikka (c) johtuvat laista tai viranomaismääräyksestä. Nettix pyrkii tiedottamaan jatkuvaa tilausta käyttävää Mainostajaa näistä muutoksista mahdollisimman pian jälkikäteen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske Palvelun päivityksiä tai muuta vastaavaa jatkuvaa kehitystä.

Nettix voi keskeyttää Palvelun toimittamisen tilapäisesti ja kohtuulliseksi ajaksi, jos se on tarpeen Palvelun muutostoimenpiteiden toteuttamiseksi. Nettix ilmoittaa tällaisesta tilapäisestä Palvelun keskeyttämisestä ja sen kestosta Mainostajalle hyvissä ajoin etukäteen joko Palvelussa tai sähköpostitse.

Nettix ilmoittaa Mainostajalle yksittäisen Palveluosion lopettamisesta Palvelussa ja sähköpostitse viimeistään kolme kuukautta ennen kyseessä olevan osion lopettamista.

Nettix ei ole velvollinen korvaamaan edellä tarkoitetuista Palvelun sisältöä koskevista muutoksista tai Palvelun tilapäisestä keskeyttämisestä Mainostajalle mahdollisesti aiheutunutta haittaa tai alentamaan tai poistamaan Palveluveloitusta.

Nettix voi vaihtaa Palveluun liittyvää ulkopuolista palveluntarjoajaa tai muuta yhteistyökumppania. Nettix voi myös muuttaa Palvelun ulkoasua ja tehdä muuta kehitystyötä katsomallaan tavalla.

3 MAINOSTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Mainostaja voi käyttää Palvelua Sopimuksen, voimassaolevan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Mainostaja vastaa siitä, että tämän vastuulla olevat toimenpiteet tehdään huolellisesti ja tämän Sopimuksen mukaisesti.
Mainostajan tulee antaa Nettixille oikeat tiedot Kampanjan toimittamista ja laskuttamista varten sekä tiedotettava Nettixiä näiden tietojen muutoksista viipymättä. Mainostaja vastaa Nettixille antamistaan tiedoista ja niiden ajantasaisuudesta. Mainostaja myöntää Nettixille oikeuden hyödyntää kampanjan kautta saatua dataa toimialakohtaisessa raportoinnissa.

3.1 Ilmoitusten listausnäkyvyys-kampanja

Mikäli Mainostajan antamat hinnoitteluun vaikuttavat tiedot todetaan virheellisiksi, voi Nettix periä Mainostajalta todellisiin tietoihin perustuvat veloitukset takautuvasti. Nettixillä ei ole velvollisuutta palauttaa Mainostajan antamien vanhentuneiden tietojen perusteella perittyjä veloituksia. Mainostaja vastaa Kampanjan käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta, niiden toimintakunnosta sekä siitä, etteivät ne haittaa tai aiheuta vahinkoa Nettixille, Palvelulle tai muille Palvelua käyttäville. Mainostaja vastaa Kampanjan käyttöön liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Mainostaja vastaa, että sen Kampanjan käyttöön tarkoittamat laitteet, yhteydet ja ohjelmistot ovat Palvelun järjestelmävaatimusten mukaiset. Mainostaja vastaa oman tietojärjestelmänsä ja viestintäverkkonsa tietoturvasta.

Mainostajan vastuulla on, että myös mahdollinen alihankkija on tietoinen tämän sopimuksen ehdoista ja noudattaa niitä. Mainostaja vastaa alihankkijoidensa toimista sekä käyttämistään järjestelmistä kuin omistaan. Mainostaja vastaa, että tämän nimeämät ja hyväksymät käyttäjät käyttävät Palvelua Sopimuksen mukaisesti.

3.1.1 Mainostajan antamat tiedot ja oikeudet aineistoon

Mainostajan ei tule välittää Palvelun tarjoajalle mitään luottamuksellisia tietoja Palvelun välityksellä. Mainostaja hyväksyy, ettei Käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Palvelun tarjoajalle Palvelun kautta välittämiä tietoja tai aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina.

Palveluun tallennettu Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Palvelun tarjoajan sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa. Palvelun tarjoaja voi vapaasti hyödyntää, esittää, muuttaa ja julkaista tällaisia tietoja ja Aineistoja, pois lukien Mainostajan Palvelun tarjoajalle rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot. Mikäli muutoin ei ole kirjallisesti sovittu, Mainostaja luovuttaa Palvelun tarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Mainostaja myöntää Palvelun tarjoajalle ja sen konserniyhtiöille sekä yhteistyökumppaneille ei-yksinomaisen, siirrettävän, ikuisen ja peruuttamattoman oikeuden korvauksetta muunnella (esim. muuttaa kuvakokoa, rajata kuvaa), kopioida, julkaista, käyttää kaupallisesti tai muutoin haluamallaan tavalla tai muutoin saattaa yleisön saataville missä tahansa Palvelussa tai tuotteessa aineistoa, jonka käyttäjä on tuonut Palveluun Palvelun tarjoajan ja/tai muiden käyttäjien saataville. Palvelun tarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen. Lisäksi Palvelun tarjoaja voi halutessaan lisätä Aineistoon omia tunnuksiaan Aineiston yhdistämiseksi Palveluun.

Mainostajan toimittamaa Aineistoa voidaan hyödyntää mm. seuraavilla tavoilla:

 • Aineistoa voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin rajoituksetta.
 • Palvelun tarjoaja voi muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää Aineistoa harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja Aineistoon kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
 • Palvelun tarjoaja voi muokata (esim. korjata selkeitä virheitä tai täydentää kohteen tietoja julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla) Aineistoa myös, jos Palvelun tarjoaja uskoo muokkauksen parantavan Käyttäjien kokemusta Palvelusta tai kun Palvelun tarjoaja uskoo Käyttäjien näin saavan laadukkaampaa palvelua.
 • Palvelun tarjoajan omissa blogijutuissa ja kuvagallerioissa voidaan käyttää Mainostajan toimittamia kuvia kuvituskuvina.
 • Palvelun tarjoaja voi itse päättää antaa aineistolle näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa tai Instagramissa.
 • Palvelun tarjoajan Palveluihin kuuluvissa julkaisuissa asumiseen, autoiluun tai matkailuun liittyvissä artikkeleissa ja printtijulkaisujen teemaliitteissä voidaan esitellä Palvelussa tarjolla olevia Aineistoja tai niihin liittyviä yksityiskohtia.
 • Aineistoa voidaan hyödyntää Palvelun tarjoajan mainonnassa sekä digitaalisissa että printtimedioissa.
 • Aineistoa voidaan hyödyntää Palvelun tarjoajan esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa sekä omissa Palveluissa.
 • Mainostajan antamia kohdetietoja voidaan hyödyntää muidenkin käyttäjien kohdeilmoituksien yhteydessä tai tilastollisiin tarkoituksiin. Käyttäjän antamaa kohdetietoon liittyvää aineistoa voidaan hyödyntää muidenkin käyttäjien kohdeilmoitusten yhteydessä esimerkiksi tilanteissa, kun niistä on hyötyä kohteiden esittelyssä (esimerkiksi koostamalla eri kohdetiedoista taloyhtiötasoista informaatiota).
 • Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden poistaa Palvelusta mitä tahansa Mainostajan tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan.

  Mikäli Mainostaja kokee, että hänen toimittamaansa Aineistoa käytetään Palvelun tarjoajan toimesta Aineiston poistamisen jälkeen ei-hyväksyttävällä tavalla, tulee hänen toimittaa kirjallinen selvitys Aineistoa koskevasta poisto-, muokkaus- tai korjauspyynnöstä Palvelun asiakaspalveluun. Mikäli Palvelun tarjoaja katsoo pyynnön perustelluksi, poistetaan Aineisto siltä osin kuin se on mahdollista. Palvelun tarjoajalla on muutoinkin aina harkintansa mukaan oikeus poistaa mitä tahansa Aineistoa palveluistaan. Mainostajan tulee huomioida, että siltä osin kuin Aineistoa on käytetty journalistisessa sisällöntuotannossa, sisällön ja siihen sisältyvän Aineiston poistamisessa ja muokkaamisessa noudatetaan ko. alan sääntelyä ja ohjeistusta (mm. JSN:n ohjeet ja lausumat). Lähtökohtaisesti verkossa julkaistuja sisältöjä ei poisteta kuin poikkeustapauksissa.

  Mainostajalle jää Palvelun tarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Mainostaja ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että palveluntarjoaja sponsoroisi tai suosittelisi Mainostajan toimittamaa Aineistoa.

  3.1.2 Mainostajan vastuut

  Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. Palvelun tarjoajalla on oikeus estää Palveluun pääsy tai perua käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin (kuten muokata Aineistoa tai poistaa se) siltä osin kuin se on tarpeellista ehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Palvelun tarjoajalla on oikeus käyttää teknisiä keinoja (esim. estolistat, automatisoitu palomuuri) ehtojen vastaisen toiminnan estämiseksi. Mainostajan perustiedot säilytetään estolistalla, vaikka Mainostajan muut tiedot voitaisiin Mainostajan pyynnöstä poistaa Palvelusta tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Palvelun tarjoajalla on oikeus luovuttaa Mainostajan henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että Mainostajan julkaisema sisältö tai toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

  Ilman Palvelun tarjoajan etukäteistä kirjallista ennakkohyväksyntää Mainostaja ei ole oikeutettu keräämään Palvelusta evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla mitään Palvelua sen sisältöä, sen Käyttäjiä tai Käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja mihinkään tarkoitukseen (mukaan lukien, muttei rajoittuen, tarkoitus määritellä käyttäjien kiinnostuksen kohteita tai tarkoitus kohdentaa verkkomainontaa kyseisille päätelaitteille Palvelun tarjoajan verkoston ulkopuolella).

  Mainostaja vastaa palvelun kautta mahdollisesti haltuunsa saamien henkilötietojen käsittelyn laillisuudesta soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Palvelun tarjoaja ei luovuta henkilötietoja Mainostajille muutoin kuin tilanteissa, joissa se palvelun luonteen vuoksi on tarpeellista (esimerkiksi jotta kohteen tarjoaja voi toteuttaa käyttäjälle palvelussa tarjoamansa kohteen tai toimeksiannon).

3.2 Medianäkyvyys-kampanja

Kun Kampanjasta on sovittu Nettixin myyntiedustajan kanssa, on Mainostajan toimitettava Aineisto Nettixin ohjeissa määriteltyjen teknisten tietojen ja aikataulujen mukaisesti.

Kampanja määritellään yhdeksi kokonaisuudeksi, jos siinä on käytetty samaa Aineistoa ja/tai kohderyhmää ja mainosaineistojen näyttämisen välillä on seitsemän päivää tai vähemmän.

Kampanjoiden (mukaan lukien mobiili- ja videokampanjat) tulokset sekä tiedot Käyttäjän Palvelussa näkemistä ja klikkaamista mainoksista tallennetaan Palvelun tarjoajan käyttämiin digimainonnan järjestelmiin. Nettixillä on oikeus käyttää tuloksia ja tietoja oman toimintansa kehittämisessä, markkinoinnissa ja myyntityössä.

3.3 Vastuu Kampanjan Aineistoista

Mainostaja vastaa siitä, ettei Palvelun tarjoajalle toimitettu Aineisto ole voimassaolevien lakien, viranomaisten ja mainonnan itsesääntelyelinten määräysten, Palvelun tarjoajan antamien ohjeiden, näiden ehtojen, muiden sopimusehtojen taikka hyvän tavan vastainen. Mainostaja sitoutuu huomioimaan rajoitukset, jotka koskevat mm. mainontaa alaikäisille tai seuraavia mainoskohteita: alkoholi, tupakka, uhkapelit, lääkkeet, tuoteväärennökset ja piraattituotteet. Palvelun tarjoajalla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä Aineiston esittämisestä, mikäli Aineisto on Palvelun tarjoajan tulkinnan mukaan edellä mainittujen vaatimusten vastainen.

Mainostaja vastaa toimittamansa Aineston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että Aineiston esittäminen voi tapahtua kenenkään tekijänoikeutta, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta loukkaamatta. Mainostaja vastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista (mukaan lukien Teosto-maksut). Mainostaja vastaa kaikista toimittamaansa Aineistoon liittyvistä tekijänoikeuden, patentti-, ja muiden immateriaalioikeuksien sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista ja niihin perustuvista muista vaatimuksista. Palvelun tarjoajan tulee saattaa tällaiset vaatimukset Mainostajan tietoisuuteen, jonka jälkeen Mainostaja yksin vastaa vaatimuksiin vastaamisesta ja niiden seuraamuksista.

Mainostaja vastaa siitä, ettei sen toimittama Aineisto, sen käyttämät järjestelmät tai mainostagit aiheuta teknistä haittaa tai häiriötä verkolle, Palvelun tarjoajalle, muille Mainostajille tai medioiden käyttäjille. Mainostaja on velvollinen korvaamaan toimittamansa Aineiston, käyttämiensä järjestelmien tai mainostagiensa mahdollisesti aiheuttamat vahingot. Palvelun tarjoajalla on oikeus ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin ja käyttää valitsemiaan sähköisiä työkaluja varmistaakseen, että Aineisto vastaa aineisto-ohjeita eikä sisällä kiellettyä sisältöä tai toiminnallisuuksia.
Palvelun tarjoaja ei vastaa Mainostajaan tai kolmanteen nähden mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka Mainostajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvat tässä kappaleessa mainittujen ehtojen rikkomisesta.
Nettixillä on oikeus kieltäytyä esittämästä Aineistoa siltä osin kun se aiheuttaa ongelmallisen kilpailutilanteen toisen Mainostajan Kampanjaan nähden.

Julkaisemalla Aineistoja, Mainostaja antaa Nettixille rajoittamattoman oikeuden kerätä ja käyttää Kampanjasta kerättyä dataa oman liiketoimintansa edellyttämään käyttöön.

Mainostaja sitoutuu noudattamaan Interactive Advertising Bureaun (IAB) European Framework for Online Behavioural Advertising -sääntöjä tai muita vastaavia voimassaolevia itsesääntelyperiaatteita sekä suorittamaan tarpeelliset tekniset ja muut toimenpiteet periaatteiden toteuttamiseksi.

Palvelun tarjoajalla on oikeus ottaa Palvelu tilapäisesti pois käytöstä huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn takia. Palvelun tarjoaja ei vastaa käyttökatkosten mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Palvelun tarjoaja ei vastaa virheistä, joita esiintyy Mainostajan toimittamassa digitaalisessa tai muussa Aineistossa tai joita syntyy tällaista Aineistoa siirrettäessä.

Palvelun tarjoaja vastaa Aineiston julkaisemisessa tapahtuvista virheistä ja viivästyksistä vain Kampanjasta sovitun aikataulun vastaanotettujen virheettömien Aineistojen osalta. Palvelun tarjoajan suurin vastuu hyväksytyn Aineiston poisjäännistä, julkaisun viivästymisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä on Kampanjan hinta. Aineiston virheenä ei pidetä laadun vähäistä poikkeamaa käsikirjoituksesta, painolaadusta tai vedoksesta. Palvelun tarjoajan suurin vastuu muihin lehtiin toimitetusta Aineistosta on sen valmistusarvo.

Palvelun tarjoaja ei vastaa missään tilanteessa Mainostajalle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Palvelun tarjoajan kokonaisvastuu mistä tahansa Mainostajalle aiheutuneesta vahingosta on aina rajoitettu ostetun Kampanjan (tai muun yhteistyömuodon) hintaan.

Muistutus virheellisestä Aineistosta on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa Aineiston julkaisemisesta tai Kampanjan päättymisestä. Muistutus laskutusvirheestä on tehtävä viimeistään kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä. Muut vahingonkorvausvaatimukset on aina esitettävä 3 kuukauden sisällä siitä, kun Mainostaja sai tiedon vahingosta tai olisi pitänyt siitä tietää.

4 KAMPANJAN KÄYTTÖ JA KÄYTTÖÖNOTTO


Mainostajan ja Nettixin välille syntyy Sopimus kun tarjous on hyväksytty ja Tilaus vahvistettu.
Nettixin ja Mainostajan välinen Sopimus on voimassa Tilauksen keston ajan.

Nettix aloittaa Kampanjan toimittamisen Tilauksen aloituspäivänä, sovittuna käyttöönottopäivänä tai maksun jälkeen.
Jos Mainostajan Tilauksen käyttöönottoaikaa tai päivää ei ole kirjallisesti sovittu, Nettix aloittaa Kampanjan toimittamisen kohtuullisen ajan kuluessa Sopimuksen syntymisestä tai tilausvahvistuksen toimittamisesta.

4.1 Kampanjan hinta ja laskutus

Nettixin oikeus laskuttaa Kampanjasta alkaa, kun Kampanja on tilattu ja Mainostajan kanssa sovittu Tilauksen aloitusaika ja kesto. Kampanjan hinta on Nettixin kulloinkin voimassaolevien hinnastojen mukainen, ellei Osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

Nettixillä on oikeus muuttaa Kampanjan hinnoittelua, maksuperusteita ja Hinnastoa. Toistaiseksi voimassaolevan Tilauksen hinnanmuutoksesta ilmoitetaan Mainostajalle vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa sähköpostitse Mainostajan Nettixille antamaan osoitteeseen. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Nettixillä on oikeus periä Mainostajalta viivästyneen maksun perusteella korkolain mukaiset viivästys- ja muistutuskulut.
Nettixillä on oikeus keskeyttää Kampanjan toteuttaminen, jos Mainostajan yli kuukauden erääntyneenä olleelle laskun määrälle ja sille kertyneille viivästyskoroille ei ole tullut täyttä suoritusta. Suljettu Kampanja voidaan avata uudelleen, kun erääntynyt summa viivästyskorkoineen on suoritettu.

4.2 Viivästykset

Jos Tilauksen aloitus viivästyy Mainostajasta johtuvasta seikasta, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen aloittamisen estävä seikka on korjattu tai poistunut. Jos Aineisto toimitetaan myöhässä, Nettixillä ei ole velvollisuutta korvata viivästyksen vaikutuksia.

Nettix voi pidentää Tilauksen toimitusaikaa ilman vahingonkorvausvastuuta tai muuta seuraamusta, jos Nettixin velvollisuuksien suorittaminen on kohtuuttoman vaikeaa ennakoimattomasta ja Nettixin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta johtuen. Jos Tilauksen toimittaminen on huomattavassa laajuudessa kohtuuttoman vaikeaa yli yhden kuukauden ajan, voi Nettix purkaa Sopimuksen välittömästi ja ilman korvausvelvollisuutta Mainostajalle.

4.3 Maksulliset osiot ja peruutusoikeus

Näitä peruuttamisehtoja sovelletaan vain, mikäli ei ole muutoin sovittu. Siltä osin kuin Palveluissa on kyse kuluttajansuojalain alaisista hyödykkeistä ja/tai palveluksista, Palvelun maksulliset osat ovat pääsääntöisesti kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 6 luvun 16 §:n 1) kohdassa tarkoitettuja digitaalisesti toimitettavia hyödykkeitä ja/tai palveluksia, joita eivät koske kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n säännökset peruuttamisoikeudesta etämyynnissä. Palvelun toimittaminen aloitetaan ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan pyynnön tai suostumuksen johdosta ja käyttäessään palvelun maksullisia osia kuluttaja saa kuluttajansuojalain mukaisen ilmoituksen peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Muissa kuin edellä kuvatuissa tapauksissa kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa maksullisen palvelun tilaus neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksen tekemisestä.

Palvelun tarjoaja voi pyytää maksullisia Palveluja käyttävältä käyttäjältä vakuuksia, jotka käyttäjän tulee toimittaa palveluntarjoajalle. Palvelun tarjoajalla on oikeus tarkistaa maksullisia palveluita käyttävältä käyttäjältä luottotiedot asianmukaisista luottotietorekistereistä luottoa tai siihen rinnastettavaa maksutapaa myöntäessään. Palvelun tarjoajalla on oikeus edellyttää henkilötunnuksen antamista sellaisilta kuluttaja-asiakkailta ja y-tunnuksen tai vastaavan rekisterinumeron antamista sellaisilta yritysasiakkailta, joiden tilaamat maksulliset palvelut veloitetaan laskuttamalla tai tilittämällä ennakkomaksun sijaan.

5 IMMATERIAALIOIKEUDET

Palvelun tarjoajalla on omistusoikeus ja kaikki oikeudet julkaisemiinsa Palveluihin ja sen osiin. Nämä oikeudet kattavat mm. tekijänoikeuden tietokoneohjelmiin ja Mainostajien ja Käyttäjien Aineistoista koottuihin tietokantoihin. Mainostajan Aineistot tulevat ilman eri korvausta osaksi Palvelun tarjoajan tietokantoja. Aineistot voidaan osana tietokantoja julkaista tietokantoja julkaistaessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Palvelun tarjoajalla on aina oikeus käyttää Aineistoa osana niitä Palveluja, joissa Aineisto on julkaistu tai esitetty (ns. arkistokäyttö). Lisäksi, ellei Mainostaja ole kirjallisesti toisin ilmoittanut Palvelun tarjoajalle viimeistään toimittaessaan Aineistoa Palvelun tarjoajalle, ensiesityksen tai -julkaisun jälkeen Palvelun tarjoajalla on oikeus siirtää Aineisto valitsemalleen tallennusalustalle ja käyttää sitä esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa, sekä omilla internet- ja extranet-sivuillaan. Palvelun tarjoajalla ei ole oikeutta käyttää Aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin muissa viestimissä.

Palvelu ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa.

Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun ja sen sisältämiin Aineistoihin liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palvelun tarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki Palvelun tarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Palvelun tarjoajalle. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä ehdoissa, pidätetään.

Palvelun tarjoaja ei myönnä Mainostajalle tai Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Palvelun käytön myötä. Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen, jakelu, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksikäyttö ilman oikeuksienomistajan etukäteislupaa on kielletty, lukuun ottamatta henkilökohtaiseen käyttöön tapahtuvaa säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista tai sallitulla tavalla tapahtuvaa linkittämistä palveluun. Mainostajalla tai Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palvelun tarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää automaattisia järjestelmiä (mm. ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

Kaikki Palveluiden immateriaalioikeuksiin liittyvät yhteydenotot sekä tekijänoikeuksien ja lähioikeuden haltijoiden ilmoitukset loukkaavasta Aineistosta tulee lähettää osoitteeseen: [email protected] Mikäli Palveluun on toimitettu loukkaavaa, asiatonta ja/tai muuten lainvastaista Aineistoa, siitä voi ilmoittaa Palvelun asiakaspalveluun.

6 VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUS

Sopimukseen perustuva Nettixin vahingonkorvausvelvollisuus välittömistä vahingoista rajoittuu ostetun Tilauksen arvonlisäverottomaan hintaan.

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa vahingosta, joka johtuu toisesta Osapuolesta tai tämän vastuulla olevista seikoista. Osapuolet eivät myöskään vastaa toiselle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta välillisestä vahingosta. Välillisellä vahingolla tarkoitetaan esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.

Nettix ei vastaa Mainostajalle mahdollisesti aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät ulkopuolisen palveluntarjoajan Palveluun tuottaman palveluosion käyttöön.

Edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli vahingot on aiheutettu tahallisella tai törkeällä tuottamuksella tai näiden myyntiehtojen jonkin kohdan rikkomisella. Nettix ei vastaa Mainostajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli Kampanjaa ei voida julkaista tuotannollisen tai muun toiminnallisen syyn vuoksi, lakot mukaan lukien.

7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Sopimus tulee voimaan Tilauksen alettua. Sopimus on voimassa toistaiseksi tai Tilauksen ajan. Mikäli Mainostaja ei hyväksy näitä Myyntiehtoja tai haluaa päättää Sopimuksen, Mainostajan tulee peruuttaa Tilaus. Mainostaja hyväksyy kulloinkin voimassaolevat ehdot aina aloittaessaan uuden Kampanjan tai käyttäessään Palvelua. Nettix tiedottaa Myyntiehtojen päivityksestä Palvelussa tai Mainostajan Nettixille antamaan osoitteeseen.

Kummallakin Osapuolella on oikeus kirjallisesti irtisanoa Sopimus päättymään Mainostajan kulloinkin maksaman jakson loppuun ilmoittamalla siitä etukäteen.

Sopimus raukeaa, jos Mainostaja ei ole maksanut Kampanjan veloitusta eräpäivään mennessä. Nettixillä on oikeus lopettaa Kampanjan toimittaminen. Mainostajalla on oikeus saada Palvelussa oleva Aineistonsa käyttöönsä maksamalla saatavat Nettixille.

Nettix voi keskeyttää Tilauksen tai purkaa Sopimuksen, jos Palvelua käytetään Sopimuksen tai Käyttöehtojen vastaisesti, lainvastaiseen toimintaan tai vahingollisella tavalla Palvelua, Nettixiä, Nettixin sopimuskumppania, Mainostajaa, kolmatta osapuolta tai sivullista kohtaan.

Nettix voi purkaa Sopimuksen välittömästi, mikäli Mainostaja asetetaan konkurssiin tai tulee maksukyvyttömäksi.
Mainostaja ymmärtää ja hyväksyy, että Sopimuksen päättyessä Palvelun tarjoajan oikeudet Mainostajan toimittamaan Aineistoon jäävät voimaan. Palvelun tarjoajalla on halutessaan oikeus hävittää kaikki Mainostajaa koskevat tiedot sekä Mainostajan tuottama ja Palveluun toimittama Aineisto. Palvelun tarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa Mainostajalle kyseistä Aineistoa, vaan Mainostaja on vastuussa oman Aineistonsa tarpeellisista varmuuskopioista.

8 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Nettixillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa Sopimuksen ehtoja. Jos muutostarve lisää oleellisesti Mainostajan oikeuksia tai velvollisuuksia, ilmoittaa Nettix muutoksesta Mainostajalle etukäteen Palvelun välityksellä tai sähköpostitse Mainostajan antamaan osoitteeseen. Muutos tulee voimaan ilmoituksen mukaisesti.

Sopimuksen ehdot ovat saatavilla Palvelussa ja ne sisältävät maininnan siitä, milloin niitä on viimeksi päivitetty. Mikäli Mainostajalla on Sopimukseen liittyviä vaatimuksia Nettixiä kohtaan, tulee nämä esittää kirjallisesti viimeistään kuukauden kuluttua vaatimuksen perusteen syntymisestä.

Jos tarve muuttaa Sopimusta johtuu lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä tai muutos ei oleellisesti vaikuta Mainostajan oikeuksiin tai velvollisuuksiin, ilmoittaa Nettix muutoksesta julkaisemalla päivitetyt ehdot Palvelun sivuilla. Päivitetyt ehdot tulevat voimaan, kun ne on julkaistu sivuilla.

9 SOPIMUKSEN SIIRTO

Nettix tai Mainostaja ei saa siirtää Sopimusta tai siihen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia tai varaamaansa mainostilaa kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen suostumusta.
Nettix voi kuitenkin siirtää Sopimuksen oikeuksineen ja velvoitteineen liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä toiselle yhtiölle, jolle Nettixin Sopimukseen liittyvä liiketoiminta siirtyy, ilmoittamalla siitä kirjallisesti Mainostajalle.

10 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Palvelujen Käyttäjien yksityisyydensuoja ja käyttäjäkokemus ovat Nettixille ensiarvoisen tärkeitä. Mainostaja vastaa tässäkin yhteydessä käyttämistään järjestelmistä sekä edustajiensa ja alihankkijoidensa toimista kuin omistaan. Mainostajan tulee huolehtia siitä, että sen yhteistyötahot ovat tietoisia näissä ehdoissa mainituista rajoituksista ja noudattavat niitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan kaikessa yhteistyöhön liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä esim. Aineistossa, Aineiston kohdesivuilla sekä mainonnan kohdentamistekniikoita hyödyntäessään kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevaa EU:n ja kansallista lainsäädäntöä, kuten Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 (”Tietosuojasäännökset”) sekä IAB Europen kulloinkin voimassa olevia itsesääntelyperiaatteita sekä toteuttamaan tarpeelliset toimenpiteet periaatteiden toteuttamiseksi. Palvelun tarjoaja pyytää Palvelun käyttäjiltä suostumuksen 1) evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden, mahdollisuuksien mukaan myös Mainostajan käyttämien mainonnan järjestelmien evästeiden, käyttöön Palvelun tarjoajan palveluissa sekä 2) Palelun tarjoajan hyväksymiin käyttötarkoituksiin.

Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, näitä kappaleen ehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelun tarjoajan ja Mainostajan välisiin Sopimuksiin siltä osin kuin niihin liittyy henkilötietojen käsittelyä Palvelun tarjoajan toimesta rekisterinpitäjänä toimivan Mainostajan puolesta ja lukuun, tai henkilötietojen käsittelyä Mainostajan toimesta rekisterinpitäjänä toimivan Palvelun tarjoajan puolesta ja lukuun. Rekisterinpitäjä on Osapuoli, joka määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Käsittelijä on Osapuoli, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Yhteistyön luonteesta riippuen Osapuoli voi samanaikaisesti olla joidenkin tietojen osalta henkilötietojen rekisterinpitäjä ja joidenkin tietojen osalta käsittelijä.

Henkilötietojen käsittelyn kohde, luonne ja tarkoitus sekä henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät kuvataan Osapuolten välisessä sopimuksessa tai ennen tietojen käsittelyn aloittamista annetussa rekisterinpitäjän kirjallisessa ohjeistuksessa. Mikäli muutoin ei sovita, digimainonnan osalta käsittelyn tarkoitus on asiakkaan mainoskampanjan kohdentaminen Palvelun tarjoajan Palveluissa. Mikäli Mainostaja ja Palvelun tarjoaja ovat sopineet asiakkaan toimittamien henkilötietojen mallinnuksesta Palvelun tarjoajalla olevien henkilötietojen avulla, käsittelyn tarkoitus on henkilötietojen mallinnus. Käsittelyn kesto rajoittuu sovitun Kampanjan tai mallinnuksen kannalta tarpeelliseen säilytysaikaan.

Rekisterinpitäjyys määräytyy henkilötietojen alkuperän mukaan. Siltä osin kuin kohdentamiseen käytettävät tai Palvelun tarjoajalle mallinnettavaksi toimitetut tietoryhmät koostuvat Mainostajan digipalvelujen käyttöön liittyvistä tiedoista tai Mainostajan asiakas- tai markkinointirekisterin tiedoista (mukaan lukien Mainostajan toimittamat tunnisteryhmät), toimii Mainostaja rekisterinpitäjänä. Rekisteröityjen ryhmiä ovat tällöin Mainostajan digipalvelujen käyttäjät, asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. Palvelun tarjoaja toimii rekisterinpitäjänä siltä osin, kun kyse on Palvelun tarjoajan digipalvelujen käyttöön liittyvistä tiedoista (mukaan lukien mainosnäytöt) tai Palvelun tarjoajan asiakas- tai markkinointirekisterin tiedoista, mukaan lukien niiden perusteella muodostetut mainonnan kohderyhmät. Rekisteröityjen ryhmän muodostavat tällöin Palvelun tarjoajan digipalvelujen käyttäjät, asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. Lisäksi mainonnassa on mahdollista käyttää kolmannen osapuolen tietoja. Kolmannen osapuolen tietojen vaatimuksenmukaisuudesta ja käsittelyyn liittyvistä sopimuksista vastaa se Osapuoli, jonka mainontaa tiedot hyödyntävät.

Mainostajalla ei ole oikeutta käyttää selaimen sormenjälkitunnistamista tai vastaavantyyppisiä seurantatekniikoita mainostaessaan Palvelun tarjoajan verkostossa. Ilman rekisterinpitäjän etukäteistä kirjallista ennakkohyväksyntää käsittelijä ei ole oikeutettu keräämään rekisterinpitäjän Palveluista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla Palveluita, niiden käyttäjiä tai käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja mihinkään tarkoitukseen (mukaan lukien, muttei rajoittuen, tarkoitus määritellä Käyttäjien kiinnostuksen kohteita tai tarkoitus kohdentaa digimainontaa kyseisille päätelaitteille muutoin kuin sovitun Kampanjan yhteydessä). Ilman erillistä Sopimusta ja korvausta Palvelun tarjoajan Palveluista kerättyjä tietoja ei saa hyödyntää Palvelun tarjoajan medioiden ulkopuolella tapahtuvaan mainonnan kohdentamiseen. Mainostaja saa kuitenkin käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita Kampanjansa tuloksien mittaamiseen (mainosnäytöt, tavoittavuus ja konversio). Tällöinkään Kampanjasta kerättyä tietoa ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten ad exchange –palveluntarjoajille, taikka yhdistää mihinkään muihin tietoihin. Palvelun tarjoajalla on oikeus suorittaa evästeiden käyttöä koskevia tarkastuksia Palvelun tarjoajan verkostoon kuuluvissa Palveluissa. Jos tarkastuksessa selviää, että Mainostaja (tai sen yhteistyökumppani ja/tai jokin Mainostajan muutoin valtuuttama kolmas osapuoli) toimii näiden ehtojen vastaisesti, Palvelun tarjoaja ilmoittaa asiasta Mainostajalle jolloin Mainostajan on korjattava käytäntöjään välittömästi. Lisäksi Palvelun tarjoajalla on jäljempänä kuvatuin tavoin oikeus keskeyttää kyseinen Kampanja, jonka yhteydessä näitä ehtoja on rikottu, sekä kaikki muut Mainostajan Kampanjat missä tahansa Palvelussa välittömin vaikutuksin sekä päättää kaikki Mainostajan ja Palvelun tarjoajan väliset sopimukset ilman korvausvelvollisuutta.

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että sillä on lainmukainen käsittelyperuste ko. keräämilleen henkilötiedoille ja oikeus siirtää niitä käsittelijälle käsiteltäväksi. Mikäli Palvelun tarjoaja ja Mainostaja ovat sopineet Mainostajan toimittamien henkilötietojen mallintamisesta, Mainostaja vastaa siitä, että ko. tietoja voidaan yhdistellä mallintamisen edellyttämällä tavalla (Mainostajan tulee mm. ilmoittaa asiasta rekisteröidyille ja/tai pyytää heiltä suostumus Tietosuojasäännösten mukaisesti). Lisäksi, rekisterinpitäjä vastaa siitä, että se noudattaa rekisterinpitäjälle Tietosuojasäännöksissä asetettuja velvollisuuksia ja rekisterinpitäjän käsittelijälle antamat kirjalliset ohjeistukset ovat Tietosuojasäännösten mukaisia.

Käsittelijä sitoutuu:

 • käsittelemään rekisterinpitäjältä saatuja rekisteröityjen henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän lukuun sekä kulloinkin voimassa olevien Tietosuojasäännösten mukaisesti;
 • käsittelemään rekisterinpitäjältä saatuja rekisteröityjen henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän kulloinkin antamien, Tietosuojasäännöksiin perustuvien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Mikäli muutoin ei sovita, yksinomaan nämä ehdot muodostavat käsittelijälle annettavat kirjalliset ohjeistukset;
 • ilmoittamaan viipymättä rekisterinpitäjälle, jos se katsoo, että rekisterinpitäjän kirjallinen ohjeistus rikkoo Tietosuojasäännöksiä;
 • varmistamaan, että henkilöt, jotka käsittelevät henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta;
 • toteuttamaan tekniset, fyysiset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen korkea turvallisuustaso ja suojellaan henkilötietoja luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä tahattomalta menettämiseltä, tuhoamiselta, vahingolta, muutokselta tai luovuttamiselta, mukaan lukien kaikki tietosuoja-asetuksen 32 artiklassa mainitut toimenpiteet;
 • huomioiden käsiteltävien tietojen luonne, auttamaan rekisterinpitäjää täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat Tietosuojasäännöksissä säädettyjen rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä esimerkiksi toimittamalla pyydettäessä rekisterinpitäjälle rekisteröidyn henkilötiedot koneluettavassa muodossa;
 • auttamaan rekisterinpitäjää varmistamaan, että Tietosuojasäännöksissä säädettyjä rekisterinpitäjän velvollisuuksia noudatetaan;
 • poistamaan käsittelyn tarkoituksen toteuduttua kaikki rekisterinpitäjältä saadut henkilötiedot paitsi jos ja siinä määrin kuin käsittelijään sovellettavassa pakottavassa Euroopan unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot. Osapuolet ymmärtävät, että varmuuskopioiden osalta tiedot poistuvat, kun uudemmat varmuuskopiot tallentuvat vanhempien kopioiden päälle;
 • ilmoittamaan viipymättä rekisterinpitäjälle saatuaan tiedon henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta;
 • saattamaan rekisterinpitäjän saataville tiedot, jotka ovat tarpeen Tietosuojasäännöksissä säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten; sekä
 • sallimaan rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset ja osallistumaan niihin;
 • ilmoittamaan rekisterinpitäjälle viranomaisten tietopyynnöistä henkilötietojen käsittelyyn liittyen, ellei se ole pakottavan sääntelyn vastaista.

Rekisterinpitäjä antaa käsittelijälle yleisen ennakkoluvan käyttää toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia. Käsittelijä vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Rekisterinpitäjällä on oikeus vastustaa tietyn alihankkijan käyttämistä, jolloin käsittelijä pyrkii käyttämään kaupallisesti kohtuullisia toimenpiteitä korvatakseen alihankkijan toisella. Jos em. muutosta ei voida toteuttaa, Osapuolilla on oikeus päättää yhteistyö ilman korvausvelvollisuutta. Sopimuksen päättäminen ei vapauta Mainostajaa maksuvelvollisuudesta ennen päättämistä toteutettujen toimenpiteiden osalta.

Rekisterinpitäjä hyväksyy, että sovittujen toimenpiteiden toteuttaminen voi edellyttää henkilötietojen siirtämistä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Käsittelijä sitoutuu huolehtimaan siitä, että siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuu Tietosuojasäännöksissä kuvattuja, laillisia tiedonsiirtomekanismeja käyttäen. Rekisterinpitäjä antaa käsittelijälle valtakirjan allekirjoittaa puolestaan Euroopan Unionin mallisopimuslausekkeet henkilötietojen siirrosta alihankkijoidensa kanssa.

Mikäli jompikumpi Osapuoli rikkoo tässä mainittuja ehtoja, kyseisellä Osapuolella on oikeus keskeyttää kyseinen Kampanja, jonka yhteydessä näitä ehtoja on rikottu, sekä kaikki muut Mainostajan Kampanjat missä tahansa Palvelussa välittömin vaikutuksin sekä päättää kaikki Mainostajan ja Palvelun tarjoajan väliset sopimukset ilman korvausvelvollisuutta. Mikäli yhteistyön päättäminen johtuu Mainostajasta, Mainostaja on velvollinen maksamaan Kampanjasta täyden hinnan.

Kumpikin Osapuoli vastaa toiselle Osapuolelle aiheutuneista välittömistä vahingoista (ml. viranomaisten määräämät hallinnolliset sakot, rekisteröidyille maksetut vahingonkorvaukset sekä kohtuulliset asianajokulut), jotka johtuvat välittömästi siitä, että ko. Osapuoli on käsitellyt henkilötietoja vastoin näitä ehtoja tai Tietosuojasäännöksissä asetettuja velvollisuuksia. Kumpikaan Osapuoli ei vastaa menetetystä liikevoitosta tai muista välillisistä vahingoista.
Mainostaja sitoutuu Kampanja päättyessä poistamaan mahdolliset uudelleenkohdennuskampanjassa käytetyt mainostagit, jotka viittaavat Palvelun tarjoajan sivustoille. Mikäli mainostagien poisto viivästyy Mainostajasta johtuvasta syystä, Mainostaja suorittaa Palvelun tarjoajalle viivästyskorvauksena 10.000 euroa kultakin alkavalta viikolta.
Tämän kappaleen ehdot ovat voimassa niin kauan kuin Käsittelijä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja Rekisterinpitäjän lukuun.

11 LUOTTAMUKSELLISUUS

Osapuolet sitoutuvat yhdessä pitämään luottamuksellisina toiselta Osapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista, (b) jonka vastaanottava Osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, (c) joka oli vastaanottavan Osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta Osapuolelta, (d) jonka vastaanottava Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa taikka (e) jonka vastaanottava Osapuoli on velvollinen luovuttamaan lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto luotettavalla tavalla kaikkine kopioineen, kun Sopimus päättyy tai kun Osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaismääräyksen edellyttämä aineisto.
Salassapitovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen niin kauan kuin tieto on luottamuksellista eikä tule julkiseksi sitä koskevan Osapuolen julkistamistoimin.

12 MUUT SOVELLETTAVAT EHDOT

Mikäli palvelukohtaisten erityisehtojen ja näiden yleisten Myyntiehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti palvelukohtaisia erityisehtoja. Tämän lisäksi Mainostaja sitoutuu noudattamaan seuraavia Nettixin ehtoja:

• Käyttöehdot
• Tietosuojalauseke

Nämä ehdot eivät koske Palvelussa tapahtuvaa kaupantekoa tai vuokrausta Käyttäjien kesken. Kaupanteko Palvelussa tapahtuu käyttäjien kesken eikä Nettix ole Palvelussa tapahtuvassa kaupankäynnissä osapuolena siinäkään tapauksessa, että Nettix on saanut palkkion kaupankäynnin edistämisestä. Käyttäjät sopivat erikseen kaupankäynnin ehdot ja niiden toteutumisen vastuu on kaupantekoon osallistuvilla käyttäjillä. Nettix ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.

13 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Näillä ehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Jos Palvelun tarjoaja ja Mainostaja tai Käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonta, www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta
Kuluttajariitalautakunta, www.kuluttajariita.fi, Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI

Liite: Nettixin voimassaolevat hinnastot