MÄÄRITELMÄT

MÄÄRITELMÄT

Näissä Alma Ajo -markkinapaikkojen Teho -ehdoissa (’Ehdot ja/tai Sopimus’) käytetään seuraavia määritelmiä:

’Asiakkaalla’ tarkoitetaan yritystä tai yhteisöä, joka käyttää Palvelua tehdäkseen ilmoituksiinsa liittyviä korostustilauksia.

‘Palvelu’ tarkoittaa Alma Media Suomi Oy:n (Alma) tarjoamaa sovellusta (tässä Teho), jonka avulla Asiakas voi hallinnoida Alma Ajon markkinapaikoissa näytettäviin ilmoituksiin liittyviä korostustilauksia.

’Korostus’ on Alma Ajo -markkinapaikassa julkaistuun ilmoitukseen hankittavaa kaupankäyntiä edistävää lisänäkyvyyttä. Kulloinkin valittavissa olevat korostusmahdollisuudet hintoineen näkyvät aina Palvelussa.

’Krediitti’ on ennakkoon maksettava summa, jota Asiakas voi käyttää korostuksien ostamiseen. 

’Maksajalla’ tarkoitetaan yritystä tai yhteisöä, joka suorittaa maksun Asiakkaan tilaamista krediiteistä (joko Asiakas itse tai esimerkiksi sen emoyhtiö tai muu kolmas taho).

’Maksuilla’ tarkoitetaan krediittien ja korostusten hintaa sekä muita Alma Ajon hinnaston mukaisia maksuja.

KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Alma Ajon asiakaspalveluun käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Saatuaan Alma Ajon kuittauksen ilmoituksestaan Asiakkaan vastuu Palvelun käytöstä lakkaa kyseisten tunnusten osalta. Asiakas voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Asiakkaan oikeudet käyttää Palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen Palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta Asiakkaalle rahana.

Almalla on oikeus periä Asiakkaalta muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus. Almalla on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnus tai salasana sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Alma ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

KREDIITTIEN TALLETTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN

KREDIITTIEN TALLETTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN

Käyttäjä kirjautuu Almalta saamallaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla Palveluun.

Maksaja voi suorittaa Maksut perinteisen viitemaksun lisäksi luottokortilla tai verkkopankissa.

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä seuraavien suomalaisten pankkien Aktia, Säästöpankki, POP, S-Pankki, Lähitapiola, Oma Säästöpankki, Ĺlandsbanken osalta ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii kuten perinteinen verkkomaksaminenkin. Kaikki tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu.

Yksi (1) krediitti vastaa yhtä (1) euroa ja on voimassa 12 kk ostopäivästä. Krediittejä voi käyttää erikseen nimetyissä Alma Ajo -markkinapaikoissa olevien korostusten ostamiseen. Valittavissa olevat markkinapaikat määräytyvät Asiakkaan aktiivisten ilmoitusten mukaan ja ovat nähtävillä aina Palvelussa. Krediittien tilaus on sitova eikä niitä voi palauttaa tai vaihtaa. Vanhentuneiden krediittien käyttämätöntä käyttöarvoa ei palauteta.

Almalla on oikeus milloin tahansa tilapäisesti rajoittaa Palvelun käyttöä tai estää se pysyvästi jos sillä on perusteltu syy epäillä, että Asiakas käyttää Palvelua näiden Ehtojen tai Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehtojen vastaisesti.

YLEISTÄ KOROSTUKSISTA

YLEISTÄ KOROSTUKSISTA

Näyteikkuna

Vapaat paikat näyteikkunoissa täytetään tasaisesti kaikista aktiivisista Näyteikkuna-ilmoituksista. Mikäli ilmoituksia on enemmän kuin vapaita paikkoja näkyvyys jaetaan tasapuolisesti. Ilmoituksen sijainti Näyteikkunassa on satunnainen eikä siihen voi vaikuttaa. Varmistaaksemme kuvien selkeyden, pidätämme oikeuden poistaa manipuloidut kuvat etusivun kuvanostoista. Näkyvyys Näyteikkunassa alkaa heti maksun jälkeen.

Ohituskaista

Korostettu ilmoitus näkyy Ohituskaista-ikkunassa, kun se sopii käyttäjän antamiin hakuehtoihin. Mikäli sopivia Ohituskaista-ilmoituksia on useampia, näkyvyys jaetaan tasapuolisesti. Ohituskaistan ostaminen jatkaa ilmoituksen normaalia voimassaoloaikaa Ohituskaistan päättymiseen saakka, jos ilmoitus on päättymässä aiemmin.

Ilmoituksen sijainti korostuspaikassa on satunnainen eikä siihen voi vaikuttaa. Alma pidättää oikeuden poistaa manipuloidut kuvat korostuksista.

Kärkipaikka / Autotalli

Kärkipaikalla nostat kohteesi hakutuloslistan kärkeen Autotallin sivustolla, kun se on ollut myynnissä jo jonkin aikaa tai se on hinnaltaan keskimääräistä arvokkaampi – hakutuloslistojen lajittelujärjestys on oletuksena halvimmasta kappiimpaan.

PÄIVITYS JA YLLÄPITO

PÄIVITYS JA YLLÄPITO

Almalla on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö ilman vahingonkorvausvelvollisuutta Asiakkaalle, jos se on tarpeellista Palvelun huoltamisen, korjaamisen tai kehittämisen takia taikka jos keskeytykselle on muu perusteltu syy. Alma ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan keskeytyksistä etukäteen Asiakkaalle.

YHTEYDENPITO OSAPUOLTEN VÄLILLÄ

YHTEYDENPITO OSAPUOLTEN VÄLILLÄ

Asiakas voi lähettää ilmoituksia Almalle Palvelun tai Alma Ajon muun sivuston kautta. Jos Asiakkaan tietoihin tulee muutoksia, jotka voivat vaikuttaa Osapuolten väliseen Sopimukseen tai Palveluun, tulee Asiakkaan ilmoittaa niistä viipymättä Almalle. Asiakas on vastuussa Almalle ilmoittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä ja ajantasaisuudesta.

Alma voi antaa Asiakasta koskevia ilmoituksia Palvelun tai muun verkkosivustonsa kautta, sähköpostitse tai kirjeitse. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen ja ymmärtäneen Alman Asiakkaalle antamat ilmoitukset viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on tarjottu Asiakkaalle.

TIETOJEN KERÄÄMINEN JA SÄILYTTÄMINEN

TIETOJEN KERÄÄMINEN JA SÄILYTTÄMINEN

Alma käsittelee Asiakkaan henkilötietoja tuottaakseen ja toimittaakseen Palvelun Asiakkaan käyttöön. Alma on rekisterinpitäjä Asiakkaan yhteyshenkilöiden henkilötietojen osalta. Alma käsittelee näitä tietoja

tietosuojaselosteensa mukaisesti.

SALASSAPITO

SALASSAPITO

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa tiedon, joka liittyy Palveluun tai joka on merkitty salassa pidettäväksi tai joka pitäisi ymmärtää salassa pidettäväksi, ellei voimassaolevasta laista muuta johdu. Osapuolella ei ole oikeutta ilmaista salassa pidettävää tietoa kolmannelle tai käyttää sellaista tietoa muuhun kuin tämän Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta.

Almalla on oikeus jakaa salassa pidettäviä tietoja konserniyhtiöilleen sekä alihankkijoilleen. Salassapitovelvollisuus on voimassa Palvelun käytön ja Alma Ajo -asiakkuuden ajan sekä kolme (3) vuotta sen päättymisen jälkeen, ellei laki vaadi pidempää salassapitoaikaa.

VASTUUT

VASTUUT

Osapuolen tähän Sopimukseen perustuva vastuu on rajattu summaan, joka vastaa vahingonkorvausvaatimusta edeltävien 12 kuukauden aikana maksettujen palvelumaksujen määrää.

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle aiheutuvista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten tuottojen tai tietojen menetyksistä, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai salassapitosäännöksen rikkomisella.

Alman vastuu Palvelun virheestä tai viivästyksestä rajoittuu virheen korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti suoritetun tai viivästyneen Palvelun uudelleen suorittamiseen.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas hyväksyy Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehdot sekä nämä Ehdot ottamalla  Palvelun käyttöön. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisesti päättymään 30 päivän irtisanomisajalla.

Kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään välittömästi kirjallisen ilmoituksen perusteella, jos:

a) toinen Osapuoli on rikkonut näitä Ehtoja tai Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehtoja, eikä ole korjannut sopimusrikkomustaan 30 päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut toiselta Osapuolelta kirjallisen reklamaation; tai jos

b) toinen Osapuoli haetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, asetetaan selvitystilaan tai muulla tavalla todetaan maksukyvyttömäksi tai mikäli Asiakkaan kaikki varat tai niiden olennainen osa siirretään kolmannelle osapuolelle.

Almalla on oikeus perustelematta päätöstään purkaa Sopimus päättymään välittömästi, jos sillä on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lainvastaisesti tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa Almalle.

Palvelun käyttöoikeus päättyy 30 päivän päästä Sopimuksen irtisanomisesta. Almalla on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun sekä poistaa raportit ja muut tiedot, kun Sopimuksen irtisanomisaika on päättynyt.

Palvelun toimittaminen katsotaan päättyneeksi, jos Asiakas ei ole käyttänyt Palvelua viimeiseen 3,5 vuoteen.

Almalla on oikeus siirtää näiden Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa ilman Asiakkaan ennakkohyväksyntää sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Asiakas ei saa siirtää tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman Alman kirjallista suostumusta.

Almalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle Palvelun kautta tai sähköpostitse. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, on tällä oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muutosten voimaantulohetkeen.

Ehdot päivitetty 24.1.2023. Poistettu maininta tietojenkäsittelyliitteestä.